Thesis supervision

Begeleiding scripties  –  Thesis supervision  –  Praktische afspraken  –  Tijdslijn  –  Evaluatie

Begeleiding scripties

Ik begeleid met plezier BA- of MA-scripties binnen volgende domeinen:

 • Nederlandse (toegepaste) taalkunde,
 • taalgeschiedenis,
 • historische sociolinguïstiek,
 • variatielinguïstiek en taalverandering,
 • historische taalplanning, taalpolitiek en taalbeleid,
 • historische taalsociologie.

Ook voorstellen voor vergelijkende thema’s met andere talen (Duits, Engels, Frans, Spaans) zijn steeds welkom.

Studenten die een eigen onderwerp binnen deze domeinen voor ogen hebben, kunnen me steeds contacteren met een voorstel of korte samenvatting (ca. 0,5-1 pagina) van de beoogde onderzoeksvragen en -methode. Studenten die zelf nog geen specifiek onderwerp in gedachten hebben, kunnen in het document hieronder een onderwerp kiezen, of de voorgestelde thema’s gebruiken ter inspiratie om iets gelijkaardigs uit te werken.

     Voorgestelde scriptieonderwerpen 2020-2021

      (wachtwoord: motto VUB ‘redelijkeigenzinnig’, voorafgegaan door huidig academiejaar 20202021)

Alle onderwerpen staan op en voor studenten taalkunde of toegepaste taalkunde. De meeste onderwerpen kunnen ook aangepast worden op maat van een BA- of MA-scriptie.

Masterstudenten moeten een aanvraag per onderwerp indienen in het online systeem MaThis.

Zie ook de sectie ‘Hoe baken ik een onderwerp en een onderzoeksvraag af?’ in de ‘Korte handleiding literatuuronderzoek‘.

Thesis supervision

I’ll be happy to supervise BA and MA theses on any topic in the following domains:

 • Dutch (applied) linguistics,
 • language history,
 • historical sociolinguistics,
 • language variation and change,
 • historical language planning and language policy,
 • sociolinguistics and sociology of language.

Also comparative topics involving other languages (English, German, French, Spanish) or more general sociolinguistic topics are welcome.

Students who have a specific topic in mind, can contact me by sending me a short outline or summary (about 0.5-1 page) of the research questions and proposed method they had in mind. Students who do not yet have a specific topic in mind, can chose any of the proposed topics in the document below, or use them as an inspiration to work on something similar.

     Proposed topics 2020-2021

      (password: motto VUB ‘redelijkeigenzinnig’, preceded by current academic year 20202021)

All topics are open to students in linguistics or applied linguistics. Most topics can be adapted to suit either BA or MA students.

MA students must apply for the topic(s) of their choice through the MaThis online system.

Praktische afspraken

Als je vragen of nood aan feedback hebt, dien je zelf contact met me op te nemen.

Lees voor je begint de ‘Korte handleiding literatuuronderzoek‘ nog eens grondig na. Contacteer me niet om te zeggen dat je geen literatuur vindt zonder eerst alle stappen in dit document te hebben doorlopen.

Hoewel dit niet verplicht is, ontvang ik graag op geregelde tijdstippen (bijv. 1x per maand) een korte stand van zaken per e-mail of tijdens een afspraak:

     a. Wat heb je de afgelopen weken gedaan/gelezen/geschreven?

     b. Wat plan je de komende weken te doen/lezen/schrijven?

     c. Zijn er specifieke vragen of moeilijkheden?

Als je concrete en substantiële stukken van je paper hebt afgewerkt, mag je die altijd al (éénmaal) voorafgaandelijk indienen voor feedback over de grote lijnen. Reken er wel op dat ik, zeker in piekperiodes, minimaal 1-2 weken nodig heb om je stukken na te lezen, en dat de feedback enkel mondeling tijdens een afspraak wordt gegeven. Deadlines voor laatste feedback: 1 mei (1ste zittijd) en 1 juli (2de zittijd).

Voor inhoudelijke vragen dien je een afspraak vast te leggen (https://www.rikvosters.be/afspraak). Per e-mail beantwoord ik enkel korte vragen of ja/nee-vragen.

Tijdslijn

Uitgaande van indiening in de examenperiode van juni (eerste zittijd), geldt onderstaande tijdslijn als richtsnoer. Gebruik deze voorbeeldtijdslijn als instrument voor jezelf.

Tip: begin zo vroeg mogelijk met schrijven, en bouw met zo veel mogelijk regelmaat een dagelijkse schrijfgewoonte op. Veel dingen worden pas écht duidelijk als je ze zelf moet samenvatten of uitschrijven, en als je pas enkele weken voor indiening begint te schrijven, zal je zien dat je er niet geraakt. Voor enkele ideeën: http://goo.gl/4bhvqP en https://goo.gl/zuFq8W.

 • zomer tot eind september:
  • contacteren mogelijke promotoren en nadenken over (sub)discipline en mogelijke thema’s of onderwerpen
  • grondig doornemen Korte handleiding literatuuronderzoek
  • verkennend inlezen in mogelijke onderwerpen en nadenken over concrete onderzoeksopzet
  • eerste afspraak met promotor vastleggen om ideeën en mogelijke onderwerpen af te toetsen
 • september/oktober:
  • doornemen officeel reglement BA- of MA-proef (online brochure: BAMA)
  • tweede afspraak met promotor om onderwerp en onderzoeksopzet vast te leggen
  • uitwerken centrale onderzoeksvraag en begin bibliografie (min. 10-tal relevante bronnen) (~ onderzoeksmethodologie MA/MUMA: taak onderzoeksoriëntatie)
  • vastleggen titel en ondertekenen formulier ‘opgave titel en promotor’ (BAMA)
 • oktober/november:
  • inwerken in literatuur: relevante vakliteratuur opsporen (niet beperkt tot internetbronnen en/of bronnen in VUB-bibliotheek!), lezen, en synthesenotities nemen (zie: Korte handleiding literatuuronderzoek)
  • door zelfstandige literatuurstudie: onderwerp, vraagstelling en probleemstelling nauwkeuriger afbakenen en eigen invalshoek bepalen
  • uitwerken eerste aanzet bibliografie, probleemstelling en onderzoeksvragen, en aanzet literatuurstudie en bijhorend theoretisch kader  (~ onderzoeksmethodologie MA/MUMA TALK: taak onderzoeksoriëntatie)
 • december:
  • inlezen over gepaste methodologie: op basis van handboeken (kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethodes) en op basis van vergelijkbaar eerder onderzoek
  • eigen gebruikte methodologie uitwerken en uitschrijven
  • onderzoeksvragen en bijhorende hypotheses zo nodig aanscherpen en uitwerken in functie van de concretere onderzoeksopzet
  • literatuurstudie met theoretisch kader verder verfijnen en afwerken
 • december/januari/februari
  • met eigen onderzoek van start gaan, en binnenkomende resultaten verzamelen en ordenen
  • methodologie waar nodig bijsturen en verder uitwerken
  • onderzoeksmethodologie MA/MUMA TALK: voorbereiding scriptiedag (voorstellen onderzoeksvraag/probleemstelling, theoretisch kader en literatuur, methode, voorlopige of verwachte resultaten)
 • maart/april
  • verkregen resultaten verwerken en analyseren: numerieke en grafische weergave, statistische analyse (waar nodig)
  • resultaten bespreken en interpreteren (incl. terugkoppeling naar hypotheses, onderzoeksvragen, theoretisch kader en literatuur)
  • grote lijnen uit onderzoek samenbrengen, terugkoppelen naar breder kader, en relevantie/implicaties van eigen onderzoek bespreken
   • deadline voor laatste feedback voor indiening 1e zit: 1 mei
 • mei

Evaluatie

Gebruik onderstaande rubrieken en criteria als een toetssteen om tijdens het schrijven voor jezelf na te gaan in welke mate je aan de voorgestelde kwaliteitscriteria voldoet. Uiteraard zijn niet alle criteria in dezelfde mate van toepassing op elk soort onderwerp of onderzoek, en niet alle doelstellingen dienen in dezelfde mate te worden bereikt voor een BA-proef als voor een MA-proef – zie de OO-fiche van het opleidingsonderdeel evenals Canvas om de officiële leerdoelstellingen te kennen.

A. Inhoudelijk

De inleiding:

 • bevat een duidelijke probleemstelling
 • beschrijft de motivatie voor de ondernomen studie
 • beschrijft de onderzoekscontext waarin de studie en de onderzoeksvragen moeten worden gesitueerd
 • geeft een overzicht van de reikwijdte en de doelstellingen van de studie
 • demonstreert waarom deze studie vernieuwend en oorspronkelijk is
 • introduceert de onderzoeksvragen die worden behandeld
 • biedt de lezer een overzicht van de opbouw van de paper

De literatuurstudie:

 • is selectief, synthetisch, analytisch en relevant voor het onderzochte thema
 • is omvattend en gebaseerd op recente en gepaste academische bronnen
 • toont dat de student een stevige beheersing heeft verworven van de belangrijkste literatuur ter zake
 • plaatst de uitgevoerde studie in een bredere onderzoekscontext

Het theoretische kader dat wordt toegepast of uitgewerkt:

 • wordt met een grondige kennis ter zake uiteengezet
 • wordt met het nodige inzicht geïnterpreteerd en toegepast op het eigen onderzoek
 • is gepast en staat in evenwicht tot de gestelde onderzoeksvragen
 • toont dat de student de relevante theoretische literatuur kent, afdekt, kan interpreteren en kan toepassen
 • toont dat de student de sterktes en zwaktes van de gebruikte theorie erkent en begrijpt

De onderzoeksvragen en bijhorende hypotheses:

 • worden expliciet gemaakt en worden op een heldere manier voorgesteld
 • volgen logischerwijs uit de besproken literatuur en het aangehaalde theoretische kader
 • zijn in de gepaste wetenschappelijke context gegrond
 • zijn relevant binnen het besproken theoretische kader
 • hebben als doelstelling een significante bijdrage aan het veld te leveren

De gebruikte methodologie:

 • sluit op gepaste wijze aan bij de onderzoeksvragen, en is gepast binnen het besproken theoretische kader
 • wordt in detail beschreven, zodat de studie repliceerbaar is
 • toont inzicht in het toepassen van relevante onderzoeksmethoden, technieken en analyses
 • toont dat de student een goed begrip heeft van de voordelen en beperkingen van de gekozen methodologie

De voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten:

 • vat al de belangrijkste bevindingen samen
 • wordt op een heldere en logische wijze uiteengezet
 • sluit duidelijk aan bij de onderzoeksvragen en de besproken hypotheses
 • maakt gebruik van de gepaste descriptieve of inferentiële statistiek
 • toont het wetenschappelijke vernuft en inzicht van de student
 • maakt duidelijk dat de hoeveelheid en de kwaliteit van de vergaarde data of informatie toereikend is

De bespreking en conclusies van de studie:

 • plaatsen de belangrijkste resultaten en inzichten van de studie op de voorgrond
 • plaatsen de voorgestelde resultaten en inzichten in een breder wetenschappelijk perspectief
 • koppelen expliciet terug naar de onderzoeksvragen en hypotheses
 • kaderen de studie binnen het besproken theoretische kader
 • staan in verhouding tot de eigenlijke resultaten
 • brengen alle elementen van de studie op een heldere en synthetische manier samen
 • hebben oog voor de sterktes en beperkingen van de ondernomen studie
 • bespreken de implicaties van de studie voor het veld, evenals eventuele toepassingen
 • halen de nodige pistes voor toekomstig onderzoek aan

B. Vormelijk

Schrijfvaardigheid en stijl:

 • Het werk bevat amper talige en typografische fouten
 • De stijl en de lay-out zijn van een goede kwaliteit
 • Het werk is in een gepast wetenschappelijk register opgesteld
 • De student maakt gebruik van een gepast academisch jargon
 • Vaktermen worden veelvuldig en accuraat ingezet
 • De argumentatie van het werk is sterk opgebouwd en logisch gestructureerd
 • De individuele hoofdstukken van het werk vormen samen een coherent geheel

Bronverwijzingen en bibliografie:

 • Verwijzingen in de tekst zijn nagenoeg altijd consistent en conform de volgens de conventies van de discipline opgemaakt (APA)
 • De opmaak en opbouw van de bibliografie is correct, consistent en volgens de regels van de kunst
 • Alle werken waarnaar in de tekst verwezen werd worden ook in de bibliografie vermeld, en kunnen zonder problemen worden teruggevonden
 • De bibliografie bevat de belangrijkste en recentste bronnen ter zake, en toont dat de student zich breed én diep in het onderwerp heeft ingelezen